Нужна е превенция на рака, за да бъдем здрави! – Част II

Превенция на рака можете да получите със Salvestrol SHIELD

 

Резюме на изследователската литература

Следващият параграф обобщава изследователската литература за експресията на  CYP1B1 протеин при рак, след оригиналната публикация от 1997 г.

  • В различни видове и степени на рак на гърдата, CYP1B1 присъства в туморни клетки на 77% проби от 60 пациенти, все още не откриваеми в стромални клетки или съединителна тъкан (4), докато при друго независимо проучване, CYP1B1 е ескспресирано в 82% от 34 случая.(5)
  • В различни видове и степени на рак на яйчника, CYP1B1 присъства в над 92 % от първичните тумори от 172 пациенти, със силна корелация към присъствието му в метастази също така, но все пак не е откриваем в нормална яйчникова тъкан.(6)
  • При различни степени на колоректална аденокарцинома, CYP1B1 присъства във високо ниво в раковите клетки на всички проби от 61 пациенти, независимо от степента на метастазата на лимфния възел (7). Скорошен доклад от групата от Абърдийн потвърждава че CYP1B1 е силно експресивен в ракови клетки от дебелото черво и метастази в лимфни възли, но с очудване открива също така ниско ниво на експресия на CYP1B1 в около една трета от проби от нормална тъкан от дебелото черво на пациенти, които са били клинично доказани че нямат рак (8)
  • При рак на гърдата, яйчника и дебелото черво, CYP1B1 се експресира много силно в неопластични клетки без експресия в стромалните отделения или обкръжаващите нормални тъкани, и има също така силна CYP1B1 експресия при остра лимфоцитна левкемия, остра миелоидна левкемия, езофагеална карцинома, рак на белия дроб, лимфома и рабдомиосаркома (3)
  • CYP1B1 е със силна експресия при 100% от 22 случая на карцинома на пикочния мехур (умерена до висока степен) и 75 % от 27 случая на карцинома на простатата (умерена Gleason степен), но липсва от обкръжаващата стромална тъкан (9). Друго независимо проучване  докладва подобно че CYP1B1 се експресира при 79 % от 33 пациенти с проби на рак на простатата (10)
  • При 269 отделни случаи на рак на глиалните клетки, CYP1B1 присъства в между 61% и 84% от случаите, в зависимост от вида и степента на тумора, и CYP1B1 експресията е свързана с намаленото време на преживяване па пациента (11). Обратното, CYP1B1 не се открива в нормална мозъчна тъкан (12)
  • При бъбречно клетъчна карцинома  се оказва че CYP1B1 е ензиматично активен като монооксигеназа (13)

Има доказателство че CYP1B1 е ранен туморен маркер, който може да открива клетки даже в ранните стадии на трансформация от нормалността. CYP1B1 присъства в премалигнена (PIN) и хиперпластична простатна тъкан свързана с карцинома на простатата (9, 10) Показателни нормални тъкани от дебелото черво, взети приблизително 30 см далеч от колоректални карциноми показват  загатване на оцветяване за CYP1B1 (7).  Нашите собствени (непубликувани) проучвания показват че CYP1B1 ясно се открива в предракови клетки на дебелото черво и цервикални клетки(CIN).

You may also like...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *